1. Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, worden al onze leveringen van goederen en diensten uitsluitend beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden, met uitsluiting van de aankoopvoorwaarden van de klant, tenzij zij door ons expliciet en schriftelijk aanvaard werden. Afwijkingen op onze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen en overeengekomen. Geen enkele van ons uitgaande tolerantie naar of afwijking van deze voorwaarden kan worden aanzien als een definitieve wijziging of afstand van deze voorwaarden. De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden doet in geen geval afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.
 1. Leveringsdata worden steeds bij benadering opgegeven en de niet-naleving ervan kan niet leiden tot verbreking van de overeenkomst of tot
 2. De klant moet de goederen bij de levering onmiddellijk aan een normaal aandachtig nazicht De inontvangstneming van de goederen dekt de zichtbare gebreken alsook de eventuele niet-conformiteit van het geleverde met het bestelde zowel op vlak van kwaliteit als op vlak van kwantiteit. Alle klachten moeten op straffe van onontvankelijkheid gedetailleerd gemotiveerd zijn en uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen middels aangetekend schrijven aan ons worden gericht.
 1. Bij afwijking van kwaliteit van de geleverde goederen of diensten kunnen wij enkel gehouden zijn tot vervanging ervan dan wel tot vergoeding van de waarde ervan, en dit op basis van de door ons aangerekende prijzen, met uitsluiting van enige vergoeding van rechtstreekse of onrechtstreekse schade. De klant mag geen goederen terugsturen zonder ons voorafgaand en schriftelijk akkoord.
 2. Het risico met betrekking tot de goederen gaat bij de levering over op de Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die voor ons uit de overeenkomst met de klant voortvloeien, blijven de geleverde goederen ons, op risico van de klant, in eigendom toebehoren, en kunnen ze derhalve in geval van niet of niet-tijdige betaling door ons worden teruggevorderd en teruggenomen zonder enige formaliteit.
 1. De klant is aansprakelijk voor verlies, beschadiging, diefstal, vernieling van door ons verhuurde of in bruikleen gegeven goederen, ook voor het geval dit te wijten is aan overmacht of aan derden. De klant moet zich bij een gunstig bekende verzekeringsmaatschappij met vestiging in België verzekeren tegen huurrisico’s.
 2. Wij zijn steeds gerechtigd om bij bestellingen onder de 300,- EUR excl. BTW een administratieve meerkost in rekening te brengen van 50,- EUR excl. BTW per besttelling. Deze bedragen zijn van toepassing vanaf 1 februari 2023 en zullen jaarlijks worden geïndexeerd volgens de officiële GZI (Gezondheidsindex);
 3. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen steeds eenzijdig aan te passen (i) ingeval van wijzigingen aan de door de klant verstrekte informatie of gegevens, of indien deze informatie foutief of onvolledig zou blijken, (ii) indien de prijs van de goederen die wij bij derden aankopen verhoogd zou worden of dergelijke goederen (tijdelijk) niet beschikbaar zouden zijn bij de gebruikelijke leveranciers; en/of (iii) ingeval van stijging van de loonkost, sociale lasten, taksen, prijs van de grondstoffen, materialen, vervoerskosten of energieprijzen bij eigen productie, waarbij de desgevallende prijsverhoging in redelijke verhouding zal staan en rekening zal houden met de voorkomende prijsstijgingen.
 4. Uitvoering van bestellingen of levering van diensten mogen opgeschort worden zolang de klant niet voldaan heeft aan al zijn betalings- en andere verplichtingen in het kader van de betrokken overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen partijen.
 5. Onze facturen zijn, behoudens andersluidend schriftelijk overeengekomen beding, contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke Onze aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag zal het nog verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de integrale betaling ervan, intresten opleveren aan de referentie-interestvoet vastgesteld door de ECB, bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12%, bij wijze van forfaitaire vergoeding, dit met een minimum van 75,00 euro en een maximum van 4.000,00 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De klant erkent dat deze forfaitaire schadevergoeding redelijk en proportioneel is ter vergoeding van de schade en vrijwaring van onze rechtmatige belangen. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing noch afwijking mede. Alle innings- en protestkosten van aanvaarde en niet aanvaarde wissels, postontvangkaarten en andere, zijn ten laste van de klant.
 1. Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard indien zij niet binnen de 8 dagen na verzending geprotesteerd worden middels een aangetekend
 2. In geval van overmacht van onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de toestand van overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Overmacht geeft de klant recht noch op ontbinding, noch op schadevergoeding noch op verbreking. Onder overmacht wordt o.a. begrepen oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoermiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zo in binnen- en buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd.
 3. Indien, door bepaalde onvoorzienbare omstandigheden die ons ontoerekenbaar zijn, de uitvoering van de overeenkomst voor ons buitensporig zwaar wordt, kunnen wij de uitvoering opschorten en u vragen om de nodige aanpassingen van de overeenkomst te aanvaarden. Indien wij daarbij geen overeenstemming met u kunnen bereiken kunnen wij ofwel de rechtbank vorderen de overeenkomst aan te passen, hetzij de overeenkomst te beëindigen. Voor de toepassing van deze clausule is er bij wijze van voorbeeld sprake van buitensporig zware omstandigheden wanneer het evenwicht van de overeenkomst door één of meer gebeurtenissen – zoals een wijziging van economische en/of financiële factoren – fundamenteel wordt verstoord doordat de kosten van grondstoffen, onderde(e)l(en), product of levering die geïntegreerd zijn of deel uitmaken van de door ons te leveren zaken, in één (1) jaar met meer dan drie procent (3%) zijn gestegen, en deze gebeurtenis(sen) buiten onze redelijke controle vallen.
 4. Voor meer informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terecht op polletgroup.com/privacy-disclaimer.html. Wanneer u huidige algemene voorwaarden aanvaardt, erkent u kennis genomen te hebben van onze privacyverklaring.
 5. U verklaart en bevestigt dat elke clausule van deze Algemene Voorwaarden in verhouding staat tot het geheel van de andere clausules, dat de rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien elkaar in evenwicht houden en dat u de mogelijkheid hebt gehad om over deze clausules te onderhandelen en een invloed te hebben gehad op hun inhoud.
 6. Op onze overeenkomsten is enkel Belgisch recht van Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel.